June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Centrul Metodic


Ponomari Tatiana

Coordonator al Centrului Metodic

 

 

 

 

 

 

Centrului metodic pentru anul de studii 2020-2021

 

Obiectivele de lucru ale fiecărei Comisii Metodice și a Cenrtului Metodic în general reies din problema de activitate a liceului și a fiecărei CM în parte.

 

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

Priorităţi strategice:

Planul strategic al Liceului Teoretic „GAUDEAMUS” ţine cont de modificările care se manifestă în mediul social, dar şi în contextul reformelor ce se produc în învăţămîntul general din RM.

 

În domeniul învaţământului eforturile cadrelor didactice se vor concentra pe:

 • modernizarea strategiilor, metodelor şi mijloacelor de organizare a predării şi învăţării;
 • asigurarea unei educaţii de calitate, care să corespundă nivelului standardelor europene.

În domeniul cercetării se urmăreşte:

 • realizarea unui program coerent de iniţiere şi implicare a elevilor în activitatea de cercetare şi organizare ştiinţifică a muncii.

În domeniul managementului resurselor umane se vor promova:

 • politici clare de recrutare a personalului liceului;
 • perfecţionarea criteriilor de evaluare a activităţii şi a performanţelor fiecărui angajat în vederea promovării şi salarizării diferenţiate, în funcţie de performanţe;
 • crearea unui sistem de încurajare a valorilor şi activităţilor performante;
 • dezvoltarea culturii instituţionale în vederea respectării eticii profesionale.

Centrul Metodic asigură :

 1. acordarea ajutorului metodic fiecărui profesor din liceu
 2. acordare consultații profesorilor aflați în proces de atestare
 3. ajutor metodic și dirijarea activității pentru o bună încadrare în colectiv a profesorilor nou-veniți și a tinerilor specaliști

Centrul Metodic dispune și oferă pentru lucru:

 1. documentele normative, legate de PIE
 2. diverse tipuri de proicte dicatice de lungă durată și proiecte de zi
 3. materiale metodice publicate în presă sau monografic, specailizat
 4. xerox pentru mmuultiplicarea materialelor
 5. portofoliul electronic actualizat

Centrul Metodic informează și direcționază:

 1. despre cursurile de perfecționare din municipiu, republică, țară și peste hotare
 2. despre proiectele educaționale
 3. despre ofertele de parteneriat

Şedinţele Consiliului Metodic

Nr

Conţimutul activităţii

Termeni

Responsabil

Note

1.

Modalităţi de implementare a planului de activitate a liceului:

 • Direcţii prioritare de activitate a CM;
 • Proiectarea activităţii Comisiilor metodice;
 • Teme de cercetare ale profesorilor din liceu;
 • Activitatea Centrelor educaţionale, a cercurilor şi a cluburilor pe interese;
 • Strategii de formare a cadrelor didactice la nivel de instituţie;
 • Determinarea grupei de profesori pentru schimb de practici bune;
 • Metodologia de desfăşurarea a testărilor iniţiale şi ale celor din cadrul monitoringului.

25.09.

2020

Administraţia

Ponomari T.

Şefii CM

Curriculum şcolar şi Curriculum la decizia instituţiei

2.

Metodologia de activizare a elevilor pentru asigurarea unui învăţământ de calitate.

1.Activizarea elevilor prin intermediul concursurilor şi olimpiadelor şcolare;

2. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor liceale, săptămâna CM, orelor publice;

3.Stimularea potenţialului elevilor prin intermediul proiectelor;

4.Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în asigurarea relaţiilor interdisciplinare şi formarea a competenţelor la elevi;

5.Aplicarea standartelor educațioanle și a referențialului de evaluare – soluții;

6.Trasarea căilor de lucru petru elevii cu CES;

7.Determinarea strategilor optime pentru formarea competenţelor generale şi în special culturale şi de comunicare eficientă;

8.Calitatea completării Portofoliului Comisiei Medodice (conform cerinţelor, listei de documente solicitate);

9.Elaborarea tezele semestriale de iarnă;

 1. Atestarea cadrelor didactice. Harta creditară. Program/parcurs de formare individual în baza problemei de cercetare;
 2. Discutarea rezultatelor testărilor iniţiale.

30.10.

2020

Administraţia

Ponomari T.

Şefii CM

Strategia: „A învăţa să înveţi”

3.

Rolul cadrului didactic în actul de formare a personalităţii elevului, capabil să se adapteze la diversitate

 • Rolul profesorului în procesul de formare a competenţelor cu caracter de integrare - schimb de practici bune;
 • Atestarea cadrelor didactice;
 • Modalităţi de activizare a elevilor în acţiuni de voluntariat în comunitate;
 • Rolul dirigintelui în eficientizarea activităţii organelor autoconducerii şcolare.

Ianuarie

2021

Administraţia Ponomari T.

Şefii de CM

Formarea continuă a cadrelor didactice la nivel de instituţie

4.

Activitatea ştiinţifică şi de creaţie a cadrelor didactice şi a elevilor:

 • Reuşitele pedagogice în cursul realizării problemei de lucru a liceului, obţinute de către membrii fiecărei CM;
 • Eficientizarea învăţării prin abordarea diferenţiată şi individualizată;
 • Consolidarea relaţiilor de parteneriat liceu – comunitate;
 • Reuşitele sistemului de monitorizare a competenţelor şi cunoştinţelor fiecărui elev în baza multiplelor inteligenţe.

Aprilie

2021

Administraţia Chiriac S.

Şefii de CM

Strategii de optimizare a învăţării

Seminare de formare continuă, mese rotunde

Nr

Conţinutul

Termeni

Locul

Responsabil

Note

 

Seminar Metodic. Sugestii pentru elaborarea şi implementarea proiectării didactice de lungă durată şi a unităţilor de învăţare.

04.09.2020

CM

Ponomari T.

şefii CM

 
 

Seminar instructiv-metodic. Formarea în domeniul organizării activităţilor cu părinţii .

Septembrie

SA

Botezatu T.

 
 

Traning de formare:

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

27-28.10.2020

SA

Gangan Z.

Ponomari T.

Şefii CM

Botezatu T.

2 ore

 

 

 

Training de formare (pentru profesorii nou angajaţi la liceu)

Problemele şi soluţii în organizarea PEI

Ianuarie 2021

CM

Gangan Z.

Ponomari T.

6 ore

 

Seminar practicum:

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

02.02.2021

IPLT„GAUDE-AMUS”

Administraţia

Ponomari T.

Şefii CM

Botezatu T.

 

6 ore

 

Studierea şi generalizarea experienţei avansate

 

Nr.

Conţinutul activităţii

Timp

Subiectul

Responsabil

1

 

Confirmarea mentorilor profesorilor nou-veniţi.

Seminar de instruire.

Septembrie

2020

Studierea experienţei avansate şi numirea mentorilor pentru profesorii nou-veniţi la liceu. Particularităţile activităţii instructive în L.T. „GAUDEAMUS”

Gangan Z.

Ponomari T.

2

Ore demonstrative pentru profesorii nou-veniţi la liceu.

Octombrie

2020

Schimb de experienţă

şefii CM

3

Studierea problemelor în formarea competenţelor profesionale ale profesorilor.

Noiembrie

2020

Formarea competenţelor la elevi

mentorii

4

Seminar practicum le problema de lucru a liceului

Februarie 2021

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

Ponomari T.

 

5

Ore demonstartive cu caracter interdisciplinar.

Februarie 2021

Realizarea obiectivelor specifice disciplinei

şefii CM

6

Ore demonstrative la disciplina Dezvoltarea personală.

Aprilie 2021

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

Cîrnaț M.,

Ponomari T.

 

Şcoala pentru profesorii nou-angajați la liceu

 

Nr.

Activităţi

Timpul desfăşurării

Responsabilii

Beneficiarii

1

Seminare:

- de cunoaştere (reactualizare) a nou-angajaţilor cu particularităţile culturii organizaţionale ale instituţiei;

- completarea cataloagelor;

- alcătuirea proiectelor didactice de lungă durată şi zilnice;

- sistemul de apreciere a rezultatelor învăţării;

- încheirea mediilor semestriale.

Septembrie 2020

Ianuarie 2021

Directorii adjuncţi

 

Tinerii specialişti;

Elevii;

Instituţia

 

2

Supervizarea activităţii. Asistarea lecţiilor nou-angajaţilor, în scopul acordării ajutorului metodic.

În fiecare lună câte o lecţie şi la solicitare

 

Directorii adjuncţi;

Mentorii

Directorul

Tinerii specialişti;

Elevii;

Instituţia

3

Asistarea de către nou-angajaţi a lecţiilor, inclusiv a lecţiilor publice, prezentate de profesorii cu experienţă din instituţie.

Octombrie; Martie;

Aprilie; anual

idem

idem

4

Prezentarea lecţiilor publice de către tinerii specialişti.

Februarie-martie 2021

idem

idem

5

Participarea la reuniunile metodice instituţionale şi orăşeneşti.

August, decembrie

idem

idem

6

Participarea la seminarele organizate de DGETS.

Conform planului

Idem

idem

7

Dialoguri profesionale ( prezentarea de către tinerii specialişti a referinţelor /informaţiilor cu tematică pedagogică actuală).

Sem.II

Idem

idem

8

Familiarizarea cu activitatea de diriginte. Atribuirea rolului de diriginte secund.

Octombrie 2020 - martie 2021

Idem

idem

9

Încadrarea noilor angajați în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare.

Conform planului

Idem

idem